Chwilio-Search News">Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

cronfa Cymru-Gyfan, Ar gyfer grwpiau cymunedol -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Wednesday, January 8 2003
cronfa Cymru-Gyfan, Ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol lansiwyd y Rhaglen Gweithgareddau ac Adnoddau Cymunedol, ffynhonnell ariannu un-cam ar gyfer yr holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol, gan Edwina Hart, Y Gweinidog dros Lywodraeth Leol a Chymunedau.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos cynaliadwyedd y prosiect, ac ymrwymiad a chyfraniad cymunedol ir cynigion er mwyn cael arian o dan y cynllun newydd. Dywedodd Mrs Hart:"Yr wyf eisiau i gymunedau yng Nghymru gael adnoddau digonol a hoffwn weld mwy o bobl yn eu defnyddio. Dyma paham bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyflwyno rhaglen sydd wedii chynllunio er mwyn gwella adnoddau cymunedol a hyrwyddo gweithgareddau cymunedol. "Mae nifer o ganolfannau cymunedol a neuaddau eglwysi yn dirywio ac nid ywr rhai gorau yn cael digon o ddefnydd. Yr wyf eisiau pobl ifanc a phobl hyn i gael y siawns i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hamdden, o ioga i bl-droed. Hoffwn weld y canolfannau cymunedol yn llawn bwrlwm gweithgaredd unwaith eto.

Ychwanegodd y Gweinidog: "Nid ywr mathau o weithgareddau cymunedol gall y rhaglen eu cefnogi wedi eu cyfyngu i neuaddau cymunedol yn unig. Mae hon yn rhaglen hyblyg sydd wedi ei chynllunio i gydweddu Rhoi Cymunedaun Gyntaf ac o ganlyniad bydd ceisiadau or ardaloedd sydd o dan anfantais yn cael blaenoriaeth.

Dywedodd y Parchedig Aled Edwards, cynrychiolydd y cymunedau ffydd ar Gyngor Partneriaeth Sector Gwirfoddol y Cynulliad:"Mae cynnwys neuaddau eglwysig yn y rhaglen arloesol hon yn newyddion da iawn a dylai helpu eglwysi ledled Cymru i ddefnyddiou hadeiladau fel adnoddau cymunedol."

http://www.cymru.gov.uk//cynulliad


600,000 i hybu'r iaith mewn busnesau -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Tuesday, January 7 2003
Bydd 600,000 yn cael eu gwario i hybu'r iaith Gymraeg ymysg busnesau a chymunedau Gwynedd. Mae'r cynllun, y mae Menter Iaith Gwynedd wedi ei ddatblygu, wedi llwyddo i ddenu 350,000 o Gronfa Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd.

Daw gweddill yr arian cyfatebol o gwmni datblygu economi gwledig Gwynedd, Cymad, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Bwrdd Croeso Cymru.
Bydd y buddsoddiad yn creu o leiaf bum swydd gyda swyddogion maes yn gweithio mewn ardaloedd allweddol drwy'r sir i gyd. "Mae'r cynllun yn cynnwys datblygu'r defnydd o'r iaith Gymraeg ymhlith busnesau lleol," meddai Cydlynydd Menter Iaith Gwynedd, Iddon Edwards. "Y nod hefyd yw hybu'r iaith ar lefel gymunedol mewn ardaloedd penodol," ychwanegodd. Mae ymchwil diweddar wedi dangos fod 60% o siaradwyr Cymraeg yn fwy tueddol o gefnogi busnesau lle maen nhw'n gweld a chlywed yr iaith.

Ymwybyddiaeth Bydd swyddogion y prosiect, fydd yn cael eu penodi ddechrau'r flwyddyn nesaf, yn defnyddio canlyniadau arolygon barn diweddar i godi ymwybyddiaeth ymysg pobol busnes o fanteision arddel yr iaith Gymraeg gyda'u cwsmeriaid.

"Bydd gweithgareddau diwylliannol a chymunedol yn derbyn cefnogaeth a bydd cynlluniau'n cael eu mabwysiadu i hyrwyddo'r iaith Gymraeg ymysg pobl ifanc Gwynedd," medda Mr Edwards. "Bydd hyn yn sicr o roi lle canolog i'r iaith yng ngwead cymdeithasol ac economaidd Gwynedd," meddai.

Yn l Cyfrifiad 1991, roedd y canran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd ble mae 73% o'r boblogaeth yn siarad yr iaith. "Dros y degawd diwethaf bu cynnydd sylweddol yn y bygythiadau sy'n wynebu'r Gymraeg," meddai Mr Edwards.


Gweithred Cymunedau Gwedig, Rural Community Action -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Tuesday, January 7 2003
Rural communities will benefit directly from a major 3.05m a year investment announced by Rural Development Minister Michael German at Beulah Filling Station and Village Store in Powys. Rural Community Action Gweithred Cymunedau Gwedig - is a new programme to strengthen working and living in rural Wales, through which the Welsh Assembly Government will promote rural community regeneration.
The package will provide - * 2m for rural regeneration * 750,000 to support rural retail services * 300,000 for a Wales Rural Observatory In addition, funding of 250,000 next year, rising to 750,000 by 2005-06 will be provided to promote entrepreneurial skills for young people in rural areas.
Mr German said: "Rural communities have been under pressure from the difficultues facing the farming industry and the foot & mouth crisis. The Assembly recognised this last year by providing the 65m rural recovery plan.
"Todays investment builds on that by adding over 3m of new money a year to help promote sustainable rural communities and address the wider social and economic needs of rural areas. "2m of this will go directly into rural community regeneration and I will shortly be inviting bids from local organisations for funding projects which, I envisage, will cover a wide range of social, economic, environmental and cultural activities. "Rural shops provide a vital lifeline in isolated communities. To this end I have earmarked 750k a year towards the provision of specialist advice and the creation of a project fund, subject to EU state aid rules, to help finance small scale improvements to increase usage of village shops. The Assembly Government is also considering further support for post offices in deprived or isolated communities," he said.
"Young people are the future of our rural communities. A scheme to develop Entrepreneurial Skills for Young People in Rural Areas will work alongside an Assembly action plan to tackle outward migration from the countryside and encourage young people to return.
"A new Rural Observatory will develop the rural agenda in Wales and will work alongside the Wales Rural Partnership and its members to improve the quality of analysis on rural issues, and help the Welsh Assembly Government and its partners develop and evaluate policy.
"This rural regeneration package follows on from the substantial agriculture budget increase I announced last week. It also links into a wide range of other Welsh Assembly Government measures supporting action by local people to develop and revitalise their rural communities, including LEADER and the Rural Development Plan, and steps to support small rural schools and promote community transport.
"I have already announced a new scheme to encourage the local procurement of food. Other measures to help small businesses include the Assembly Investment Grant and substantial investment in broadband capacity in Wales.
"Rural Community Action will help sustain rural communities and, through promoting economic and social well being in the countryside, will crucially help to underpin the Welsh language in its rural heartlands. It demonstrates that the Welsh Assembly Government cares about rural Wales and its communities and is committed to building a strong future for them.
"Wales is leading the way in developing a practical series of measures to tackle rural regeneration. The emphasis is on practicality and local delivery schemes which can be developed and put into practice on a local level to make a real difference to rural communities through integrated community action." (1-11-02)


Cymorth i swyddfeud bost cefn gwlad -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Tuesday, January 7 2003
Mae swyddfeydd post yng Nghymru yn derbyn 49m oddi wrth y Llywodraeth. Bydd y Llywodraeth yn buddsoddi 450m drwy Brydain dros y tair blynedd nesaf i ddatblygu gwasanaethau o fewn y swyddfeydd post a lleihau'r bygythiad o gau. Yng Nghymru mae bron i 1,000 o swyddfeydd post gwledig ond mae nifer wedi cau yn ystod y blynyddoedd diweddar. Mae hynny'n rhannol am fod San Steffan wedi hybu'r cynllun o dalu pensiynau a budd-daliadau i gyfrifon banc. Ond mae gweinidogion yn derbyn fod y swyddfeydd yn aml yn gweithredu fel siop y pentref, canolfan gymunedol leol, canolfan fusnes a banc. Croesawu Croesawodd Gweinidog Swyddfa Cymru, Don Touhig, y pecyn ar gyfer swyddfeydd post. "Bydd yr arian hwn yn helpu'r 950 o swyddfeydd post gwledig er mwyn iddyn nhw barhau i ddarparu mynediad i wasanaethau yn yr ardaloedd gwledig," meddai. "Calon nifer o gymunedau gwledig Cymreig yw'r swyddfa bost ac maen nhw'n darparu llawer mwy na gwasanaethau post yn unig." Dywedodd y byddai'r arian yn helpu i sicrhau fod y swyddfeydd post yn dal i chwarae rl hanfodol ar draws Cymru. Dywedodd y Gweinidog dros Fasnach a Diwydiant, Patricia Hewitt, fod y cynllun newydd yn dangos ymrwymiad y Llywodraeth i'r rhwydwaith o swyddfeydd post yng Nghymru. "Bydd yr arian yn sicrhau fod swyddfa bost y pentref yn aros yn gadarn yn ganolbwynt i'r gymuned," meddai. Iawndal Mae'r Llywodraeth yn bwriadu darparu 210m er mwyn talu iawndal i'r swyddogion post y bu'n rhaid eu cau a gwella'r swyddfeydd sy'n dal ar agor. Caniatawyd yr arian o dan reolau cymorth Ewropeaidd a'r cam nesaf fydd caniatd y Senedd. O dan y cynllun bydd tua thraean o swyddfeydd post trefol yn cael eu cau a'r swyddfeydd gwledig yn dal ar agor. Hyd yn oed wedi'r cau, medd gweinidogion, bydd 95% o boblogaeth Prydain yn dal i fyw o fewn milltir i swyddfa bost. Gan y BBC- http://news.bbc.co.uk/hi/english/newyddion/newsid_2534000/2534191.stm"> BBC


Two National Lottery distributors to merge? -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Tuesday, January 7 2003
The New Opportunities Fund (NOF) and Community Fund are engaged in merger discussions. Voluntary sector publishing and training organisation The Directory of Social Change argues this represents a threat to the independence of a key source of charitable funding. Discussions on the possible merger between the two distributors of National Lottery funding have been held as a result of the government's Lottery Review. In a statement the two bodies say that "the merger and creation of a new Distributor is intended to lead to a reduction in the costs of Lottery distribution and increased efficiency." Although no decision will be taken until April 2003, the Directory of Social Change (DSC) has already criticised the proposed merger. The DSC argues that the two bodies are quite different despite the fact that they both distribute lottery funds. "The Community Fund," says the DSC "has, until now, operated independently of government, choosing its own mission to help those at greatest disadvantage in the community and developing its own widely respected programmes for doing so. NOF, on the other hand, only funds programmes decided for it by the government, often in support of other government initiatives." DSC opposes any merger on the grounds that it would not be in the best interests of an independent voluntary sector. If it does go ahead, however, the DSC has called for the completely independent allocation of charities' existing percentage of lottery funds (already reduced by government to 17%) to be fully enshrined in the arrangements. In light of the recent media campaign against the Community Fund's funding policy, the DSC adds that any new body "must be free to maintain the Community Fund's present and widely respected mission and to choose its own ways of implementing this." The DSC reports that the Board of the Community Fund will meet on 21 January to decide on whether to proceed with this project. The statement from the New Opportunities Fund and Community Fund added that the two bodies "will be consulting the sectors affected should the merger go ahead." more... http://www.dsc.org.uk/