Chwilio-Search News">Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

Teithiau cerdded trefol-Urbanwalks programme in Gwynedd -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Thursday, May 19 2005
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi buddsoddi £30,000 i dreialu a gwerthuso’r cynllun teithiau cerdded trefol mewn pedwar lleoliad yng Nghymru – Caerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd a Gwynedd. Ym mhob ardal, bydd llyfrynnau yn cael eu cynhyrchu a fydd yn cynnwys teithiau cerdded ar gyfer yr ardal ac yn gyfrwng i ddod i wybod mwy am rai o drefi a dinasoedd hanesyddol Cymru.

Wrth ei lansio heddiw yng Nghaerfyrddin, dywedodd Tamsin Dunwoody-Kneafsey: “Dengys ymchwil bod y rhan fwyaf o’r teithiau a wneir mewn ceir yng Nghymru o dan bum milltir o bellter. Ar gyfer y pellteroedd hyn, gall cerdded a beicio fod yn opsiwn deniadol a dilys arall i bobl.

“Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn awyddus i annog pobl i gerdded a beicio mwy er mwyn helpu pobl i fod yn fwy iach yn ogystal â lleihau effeithiau andwyol siwrneiau car byr ar yr amgylchedd. Ceir yn y llyfrynnau hyn, a all ffitio’n hawdd i boced eich cot, nifer o lwybrau cerdded i annog pobl i gerdded yn rhan o’u bywydau bob dydd, i leihau nifer y siwrneiau car byr a gwella iechyd o ganlyniad i hynny.”

Mae’r cynllun llwybrau cerdded trefol yn enghraifft wych o’r ffordd y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymateb i Her Iechyd Cymru – y ffocws cenedlaethol ar gymryd camau i wella iechyd yng Nghymru.”
Edrychwch ar wefan www.urbanwalks.co.uk/wales am fwy o wybodaeth am y cynllun.Pam cymryd rhan?
Mae’r cynllun Teithiau Trefol yn nodwedd o Strategaeth Dringo’n Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cynyddu cyfranogiad mewn gweithgaredd corfforol sy’n gwella iechyd, thema a ddynodwyd fel blaenoriaeth yn Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd.
Cydnabyddir bod cerdded yn ffordd effeithiol o wella iechyd a lles pobl Cymru, ac ystyrir Teithiau Trefol fel cyfrwng defnyddiol arall i annog pobl i fod yn fwy egnïol yn rheolaidd.
Mae’r cynllun Cerdded Llwybr Iechyd wedi ei sefydlu yng Ngwynedd ers 2002 ac mae Teithiau Trefol yn cynnig dimensiwn newydd i weithio yn gyfochrog â’r cynllun hwn.
Bydd y Teithiau Trefol yng Ngwynedd yn targedu grwpiau poblogaeth eraill e.e. y rhai hynny yn y gweithle a allai ddefnyddio’r llwybrau hyn ar gyfer cerdded i'r gwaith ac adref ac ar gyfer cerdded bywiog yn ystod egwyl ginio.

Pam y cafodd yr ardaloedd penodol eu dewis?[
Dewiswyd Caernarfon a Blaenau Ffestiniog i ddechrau fel trefi a leolir mewn ardal o amddifadedd.
Mae rhanbarth etholaethol Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog yn ardal Cymunedau yn Gyntaf a rhoddwyd cyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r grwp Corun i Sawdl, grwp sy’n trafod anghyfartaleddau mewn iechyd ac yn ymdrin ag anghenion gwragedd a theuluoedd.
Mae gan Flaenau Ffestiniog a Chaernarfon, ynghyd â Phwllheli, boblogaethau mwy dwys na’r pentrefi gwledig o’u cwmpas, ac mae ganddynt i gyd ardaloedd preswyl mawr. Bydd datblygu rhwydwaith cerdded newydd yn creu diddordeb i’r boblogaeth leol, gweithwyr sy’n cymudo o bentrefi’r dalgylchoedd a thwristiaid fel ei gilydd.

Caernarfon yw canolfan weinyddol Cyngor Gwynedd gyda swyddfeydd lloeren y Cyngor ym Mhwllheli. Fel prif gyflogwr yn yr ardal, golyga hyn y gellir targedu nifer sylweddol o weithwyr gyda'r fenter hon.
Mae gan Dywyn, a leolir yn Ne Gwynedd, boblogaeth fawr o henoed ac mae’n ardal lle mae pobl ar incymau isel. Mae’r ardal yn addas i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau cerdded a fyddai unwaith eto yn annog trigolion lleol i wella eu hiechyd drwy gerdded yn rheolaidd yn eu cymdogaethau eu hunain.

Grwp poblogaeth a dargedir?
Pob oed ond gyda phwyslais penodol ar y rhai hynny sy’n eisteddog ac a fyddai’n elwa o gerdded yn rheolaidd.

Gwybodaeth gyswllt
I gael mwy o wybodaeth ynglyn â’r rhaglen Teithiau Trefol yng Ngwynedd cysylltwch â:
Richard Glynne Jones
Swyddog Cludiant Gwyrdd a Datblygu Beicio
Cyngor Gwynedd

01286 679455

Richard.GlynneJones@gwynedd.gov.uk
--------------------------------------------------------------------
The Welsh Assembly Government has invested £30,000 to pilot and evaluate the Urbanwalks scheme in four locations across Wales - Carmarthen, Wrexham, Cardiff and Gwynedd. Each area will produce booklets of walks in their area, which will provide an easy and enjoyable way to be more active while getting to know more about some of Wales' historic towns and cities.

At today's launch in Carmarthen, Tamsin Dunwoody-Kneafsey said: "Research shows that the majority of car journeys in Wales are under five miles. For these distances, walking and cycling offer a viable and attractive alternative for people.
"The Welsh Assembly Government is keen to encourage people to increase levels of walking and cycling to help people become healthier as well as reduce the harmful effects of short car journeys on the environment. These booklets, which easily fit into your coat pocket, offer a variety of walking routes so that people are able to incorporate walking into their daily activity, reduce the number of short car journeys and improve their health as a result."
"The Urbanwalks scheme is an excellent example of how the Welsh Assembly Government is responding to Health Challenge Wales - the national focus for action to improve health in Wales."

Visit www.urbanwalks.co.uk/wales for more information about the scheme.

Why become involved?
The Urbanwalks scheme is a feature of the Welsh Assembly Government’s Climbing Higher Strategy for increasing participation in health enhancing physical activity, a theme which has also been identified as a priority within the Gwynedd Health Social care and Well Being Strategy
Walking is acknowledged to be an effective way of improving health and well being among the population of Wales, and Urbanwalks is viewed as another useful vehicle for encouraging people to become more active on a regular basis
The Walking the Way to Health Scheme has been established in Gwynedd since 2002 and Urbanwalks offers a new dimension to work in parallel with this scheme.
The Urbanwalks in Gwynedd will target other population groups e.g. those in the workplace who may use these routes for walking to and from work or for brisk walking during the lunch break.Why were the specific areas chosen ?
Caernarfon and Blaenau Ffestiniog were initially chosen as towns which are situated in areas of deprivation.
Blaenau Ffestiniog’s electoral division of Bowydd and Rhiw is a Communities First area and Welsh Assembly Government funding has been granted to the Corun I Sawdl group which is an inequalities in health group addressing the needs of women and families.
Blaenau Ffestiniog and Caernarfon along with Pwllheli are more densley populated than the surrounding rural villages, and all feature large residential areas. The development of a new walking network will create an interest for both the local population, employees commuting from the catchment villages and tourists alike.
Caernarfon is the administrative centre for Gwynedd Council with satellite Council offices in Pwllheli. As a major employer in the area, this means a significant number of workers can be targeted by this initiative.
Tywyn which is situated in South Gwynedd has a large resident elderly population and is an area of low income. The area easily lends itself to the development of a network of walking routes which would again encourage local residents to improve their health by walking regularly in their own neighbourhood.

Target population group?
All ages but with specific emphasis on those who are sedentary and would benefit from regular walking

Contact Information
For more information on the Urbanwalks programme in Gwynedd please contact:

Richard Glynne Jones
Green Transport and Cycling Development Officer
Gwynedd Council

01286 679455

Richard.GlynneJones@gwynedd.gov.uk


Bermo / Barmouth Communities First May 2005 -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Sunday, May 15 2005
The May meeting was addressed by Anita Myfanwy the Domestic Abuse Coordinator for Gwynedd; her job is to raise awareness of the extent of the problem, in its many forms; to increase the reporting to authorities of these events; to collect data and to develop a multi agency approach to tackling it. Kathy Lake Bullen the new PCSO was introduced to the partnership by Community Beat Manager Mike Humphreys, it was stressed that whilst parking control would form part of her remit Kathy’s duties and responsibilities covered a much larger area of work. Anti-social behaviour issues along with fixed penalty offences and community liason will form the framework of her role in the town.

The new logo, based on a concept created by Katie Plum has now been finalised and will be seen on any medium relating to the organisation. The development of a number of youth interest projects was described by Danny Jones, the Coordinator, which will include both theatre and music workshops and a younger persons film club. Letters are to be sent to various groups in the town asking them to include discussion of Credit unions on their agenda. It is hoped to develop a branch of Y Llechen Credit Union in Barmouth but this is dependant on finding at least six local volunteers to man it.

It was reported that Edwina Hart had congratulated Mayor Trefor Roberts on the work done by Barmouth Communities First Partnership. Janet Griffith drew attention to “ Sea Britain 2005 “ suggesting that as a maritime resort there may be some benefit in creating an event to commemorate the anniversary of the battle of Trafalgar, she can be contacted via the Sailors Institute by anyone with constructive ideas.

The next meeting will be held on the second Tuesday in June at which observers are, as always, welcome.
Source : home.att.net