Chwilio-Search News">Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

Gronfa Ymddiriedolaeth Cymunedau yn Gyntaf - Communities First Trust Fund update -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Sunday, June 22 2003
Y newyddion diweddaraf am Gronfa Ymddiriedolaeth Cymunedau yn Gyntaf-

Hyd yma, mae bron i 1600 o geisiadau wedi cael eu derbyn, ac erbyn hyn mae dros 900 o grantiau'r Gronfa Ymddiriedolaeth wedi cael eu rhoi, gyda thros £2,048,100 wedi cael ei roi i gyd.

Cofiwch y gallwch hefyd gael gafael ar ffurflen gais a chanllawiau oddi ar wefan Cymunedau yn Gyntaf yn www.cymunedauyngyntaf.info a ffonio’r llinell gymorth ar 0800 587 8898 os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon.

Mewn rhai ardaloedd mae Cronfa’r Ymddiriedolaeth wedi bod yn arbenning o boblogaidd ac mae’r arian a bennir ar gyfer y wardiau, is wardiau ac ardaloedd cynigion creadigol canlynol wedi ei ddosrannu yn gyflawn:

Cymunedau o ddiddordeb: lleiafrifoedd du ac Ethnig Caerdydd
Penrhyn Llyn
Glynebwy
Abertillery
Parc Caia

Felly yn anffodus nid ydym ymhellach yn medru derbyn ceisiadau o’r ardaloedd hyn.
(o bwletin mehefin 2003)
--------------------------------------------------------------------------------------

So far, nearly 1600 completed applications have been received and over 900 Trust Fund awards have now been made, with over £2,048,100 having been awarded in total.

Please remember that you can also download the application form and guidance notes etc. from the Communities First website at www.communitiesfirst.info and contact the helpline on 0800 587 8898 with any queries or concerns you may have.

In some areas the Trust Fund has been particularly popular and money allotted to the following wards, sub wards and imaginative proposal areas has now been fully allocated:
Black, Minority Ethnic community of interest in Cardiff
Llyn Peninsula
Ebbw Vale
Abertillery
Caia Park

We are therefore unfortunately no longer able to accept applications from these areas. (from the June, WCVA Bulletin)


Cynhadledd Ranbarthol - Regional Conference -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Friday, June 13 2003

Cynhadledd Ranbarthol Cymunedau yn Gyntaf

Chanolfan Gynadledda Gogledd Cymru Llandudno dydd Mercher 9 Gorffennaf
Cynhelir y gynhadledd er mwyn i drigolion a chydlynwyr Cymunedau yn Gyntaf o bob rhan o’r Gogledd (gan gynnwys gogledd Powys) ddysgu o brofiadau ei gilydd a chael gwybod sut mae pobl eraill yn y rhanbarth yn rheoli'r rhaglen.

Trefnir y Gynhadledd gan grwp o Gydlynwyr Cymunedau yn Gyntaf yn y gogledd a chan Rwydwaith Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf.

Estynnir gwahoddiadau i bob Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf (pum lle yr un), cynghorau gwirfoddol sirol a swyddogion awdurdodau lleol perthnasol (un lle yr un).
Bydd y gynhadledd yn ddwyieithog a bydd crèche ar gael.


Sut mae cofrestru ar gyfer y gynhadledd?

Mae’r gynhadledd yn rhad ac am ddim ond gofynnwn i bawb a fydd yn dod yno gofrestru ymlaen llaw er mwyn i ni drefnu.


Gyda phwy ddylwn i gofrestru?

Os ydych chi’n byw yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, dywedwch wrth eich cydlynydd lleol os ydych chi’n dymuno dod os gwelwch yn dda. Hefyd, a fyddech gystal â dweud wrthynt os ydych chi am gael llefydd yn y crèche. Yna, bydd y trefnwyr yn cysylltu â’ch Cydlynydd lleol.

Os ydych chi’n gweithio i un o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol neu i awdurdod lleol, a fyddech gystal â chofrestru drwy gysylltu â Rebekah Cox yn Rhwydwaith Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf ar 029 20 556190 neu drwy anfon e bost at Rebekah.cox@walescoop.com erbyn 3 Gorffennaf.
Communities First Regional Conference

North Wales Conference Centre, Llandudno Wednesday 9 July
This conference is being held to allow residents and Communities First coordinators from across North Wales (including north Powys) to learn from each others’ experiences and find out about the ways others across the region are managing the programme.

The Conference is organised by a group of Communities First Coordinators in north Wales and the Communites First Support Network.

Invitations are extended to all Communities First Partnerships (five places each), county voluntary councils and relevant local authority officers (one place each).
The conference will be bilingual and a crèche will be provided.


How do I register for the conference?
Attendance at the conference is free of charge but all those coming will be asked to register in advance so we know who is coming.


Who do I register with?
If you are a resident of a Communities First area please tell your local coordinator if you wish to come. Please also tell them if you require any places in the crèche. The organisers will then contact your local Coordinator.

If you work for a CVC or local authority please register by contacting Rebekah Cox at the Communities First Support Network on 029 20 556190 or e mail Rebekah.cox@walescoop.com by 3 July


Pam Gwynedd.info? -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Friday, June 6 2003
Mae'r safle yma wedi ei chreu ar gyfer hybu datblygiad cymunedol yng Ngwynedd. Mae'n gyfle i gwmniau cymunedol, grwpiau gwirfoddol, unigolion a chyrff cyhoeddus rhanu gwybodaeth. Ddarperir sustem yma er mwyn datblygu syniadau a helpu chreu cynlluniau mwy effeithiol fydd yn ateb gofynion trigolion Gwynedd yn well.Mae'n ffordd i'r gwasanaethau a chyrff cyhoeddus ddod i ddeall anghenion a phryderon unigolion yn y cymunedau, ac yn yr un modd yn ffordd i'r unigolion gael gwell dealltwriaeth o rol a phwrpas y gwahanol fudiadau.


Why this site exists. -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Thursday, June 5 2003
This Web site exists as a tool to assist community groups and interested organisations in Gwynedd with the process of Neighbourhood renewal. Allowing local neighbourhoods, organisations and communities to find their own voices and contribute to the development of their own solutions. Policy initiatives designed to support community development need the views of wide communities to provide the kind of policy support people actually want. The Community acts as the catalyst or spark that drives the potential for regeneration and neighbourhood renewal forward. Using this Forum will assist the citizens and communities in Gwynedd to find their own voice and help develop their own solutions. This tool can be used strategically to help meet the needs of our communities.Where existing institutions organisations are not seen to offer answers, they will all be invited to participate. We hope that using ICT tools to promote new links and re-building links by individuals, communities and organisations will lead to a better understanding for all. Dissemination of information, problem solving and best practice will help the process of local regeneration and allow all to share in a brighter future.