Dolennau - Links

Tai - Housing


Agor Drysau - Housemate - Gwybodaeth ar dy hawliau ynglyn a tai

Housemate is aimed at young people and at anyone that works with young people in a professional or caring capacity. This site accompanies free primary and secondary teachers' materials on housing and homelessness produced by Shelter.


Cymdeithas Tai Eryri - Cymdeithas Tai elusennol a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yw Cymdeithas Tai Eryri a reolir gan Fwrdd Rheoli o 15 aelod, sy'n cynnwys cynghorwyr lleol a thenantiaid. Etholir y Bwrdd Rheoli gan aelodau'r Gymdeithas yn ystod y Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol. Y Bwrdd Rheoli sy'n gwneud penderfyniadau ar faterion ariannol, strategol a pholisïau. Mae Pwyllgorau Ardal yn gweithredu ar ran y Bwrdd Rheoli yn Ynys Môn, Arfon a Dwyfor / Meirionnydd i drafod a monitro materion yn ymwneud â Cynnal a Chadw a Rheolaeth Tai. Mae Cymdeithas Tai Eryri yn cydweithio'n agos gyda'r Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Orllewin Cymru i ddarparu cartrefi â chefnogaeth yn yr ardal. 


Cymdeithas Tai Eryri is a charitable housing association and registered social landlord, governed by a Management Board consisting of 15 members, including local councillors and tenants. The members are elected during the Annual General Meeting. The Management Board is responsible for making decisions on financial, strategy and policy matters. Area committees have been set up to act on behalf of the Management Board in Ynys Môn, Arfon and Dwyfor / Meirionnydd to discuss and monitor Maintenance and Housing matters in those areas. Cymdeithas Tai Eryri works closely with Local Authorities within North West Wales to provide homes of high standards and homes, which are well within the reach of the local people.


Sheltercymru - Mae Shelter Cymru yn gweithio i atal digartrefedd a gwella cyflwr tai yng Nghymru, a thros hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.

Shelter Cymru works for the prevention of homelessness and the improvement of housing conditions in Wales, and the right of everyone to a safe, suitable, affordable home.
Mynegai-IndexRhowch linc-Add LinkGolygu-Login/EditCartref-Home

penllyn.com