Chwilio-Search
Cyfrannu -Submit Archif - Archive

November 2003

DIWRNOD LLAWN HWYL -- Postiwyd gan-Posted by sioned ar / on Friday, November 7 2003
Cynhaliwyd Diwrnod Hwyl yng Nghanolfan Hamdden Dwyfor ddydd Gwener, 31ain o Hydref gan Gymunedau’n Gyntaf De Pwllheli. Rhaglen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yw Cymunedau’n Gyntaf sy’n anelu at wella bywydau pobl mewn 100 o gymunedau yng Nghymru. Mae ward De Pwllheli yn un o’r cymunedau hyn.‘Roedd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o weithgareddau; sioe bypedau, dysgu sgiliau syrcas, cystadleuaeth pel droed, gweithdy crefft Calan Gaeaf, straeon arswydus, dringo'r wal ddringo a mwy. Cafwyd ymateb gwych gan drigolion yr ardal, ac ‘roedd mwynhad yn amlwg ar wynebau’r plant. Daeth nifer o asiantaethau lleol a stondinau gwybodaeth i'r diwrnod yn cynnwys Gyrfa Cymru, Working Links, Cynllun Twf, Menter Iaith, Siop Sgiliau Gwynedd a Gwefan Pobl Ifanc Gwynedd.Bu cyfleon gydol y diwrnod i bobl lleol gael dweud eu dweud ar yr hyn sydd ei angen yn Ne Pwllheli. Bu llawer yn cymryd rhan mewn llunio mapiau o ardal De Pwllheli ac yna’n nodi ar y mapiau eu hoff rannau o’r ardal, eu cas lefydd, yn ogystal â’r llefydd yr hoffent eu newid. Darparwyd prydau bwyd yn rhad ac am ddim ar y diwrnod – ond ar amod bod cerdyn yn cael ei lenwi yn nodi sut gall Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf wella ardal De Pwllheli. Ymhlith rhai o’r sylwadau ‘roedd hwylfan i blant, caffi gymunedol, canolfan bowlio deg, bws mini cymunedol, gerddi cymunedol, gofal plant ar ôl oriau ysgol a mwy o weithgareddau i blant.Yn dilyn y Diwrnod Hwyl cafwyd agoriad swyddogol Swyddfa Cymunedau’n Gyntaf – De Pwllheli sydd wedi ei lleoli ym Morfa’r Garreg. Agorwyd y swyddfa gan y Cynghorydd Alan Williams sydd hefyd yn Gadeirydd Grwp Llywio Cymunedau’n Gyntaf. Bydd y rhaglen yn anelu at godi codi hyder pobl leol; cael pobl leol i gyfrannu at wneud eu cymunedau’n llefydd gwell i fyw a gweithio ynddynt; yn annog dysgu a hyfforddiant ar gyfer gwaith; yn creu swyddi; yn gwella tai a’r ardal o’u hamgylch; yn gwella iechyd, ac yn gwneud y gymuned yn lle diogel i fyw, gweithio a chwarae ynddi. Bydd arian ar gael ar gyfer pob cam o’r rhaglen i roi’r cymorth sydd ei angen ar bobl leol, grwpiau cymunedol lleol a mudiadau gwirfoddol lleol i gymryd rhan.Am fwy o fanylion am y Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf cysylltwch â Sioned ap Gareth neu Glenys Williams ar 01758 701685.