Peblig
Newyddion - News
Safle we -
Web site
Fforwm - Forum

Ystâd yng nghornel de orllewin Caernarfon yng Ngogledd Cymru yw Peblig .Mae yno boblogaeth o gwmpas 2410, gyda chyfartaledd uwch na’r  arferol o boblogaeth rhwng 0 -16 oed. Mae 92% o’r bobl yn y gymuned yn siaradwyr Cymraeg . Rhestrir y  ward yn chweched o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru ac mae ymysg y  pum gwaelod am dlodi plant, lefelau incwm , tai a gwaith. Mae’r stoc dai yn bennaf yn perthyn i’r awdurdod lleol gyda pheth o stoc Cymdeithasau Tai .Adeiladwyd yr ystâd yn y 1940au hwyr ac roedd y pryd hynny yn dai i lawer o weithwyr ffatri ar ystâd ddiwydiannol Peblig , nad yw’n bodoli bellach.  Y prif gyflogwr yn yr ardal yw’r awdurdod lleol . Mae ysbryd cymunedol da ar yr ystâd ond gyda phoblogaeth  ifanc fawr nid oes yno llawer o gyfleusterau i’w difyrru  ac mae yno nifer o faterion i’w datrys.

Y nod
I feithrin galluoedd  ym Mheblig drwy ddatblygiad cymunedol gyda’r trigolion a phobl ifanc ac i ddatblygu fframwaith partneriaeth gyda asiantaethau lleol a fydd yn gwella ansawdd bywyd I bawb
 
Cefndir y cynllun
Yn dilyn cais aflwyddiannus i Raglen Pobl yn y Gymuned , fe ofynnodd Cyngor Gwynedd i Gymdeithas Tai Eryri i ymchwilio am  ffynonellau  ariannu eraill ac i  gopïo y  gwaith cymunedol roeddynt eisoes yn llywio yn Llangefni a Chaergybi . Yn y flwyddyn 2000 bu cynnig  ariannol llwyddiannus i Raglen Cymunedau  Cynaliadwy am brosiect tair blynedd a fyddai’n gweithio ar dair lefel gwahanol .


• Gweithio gyda thrigolion
• Gweithio gyda phobl ifanc
• Gweithio gydag asiantaethau

 
Yn wreiddiol roedd y prosiect yn ymwneud â dwy ward yng Nghaernarfon (Peblig a Cadnant) gan gyflogi’n lleol dau swyddog cyswllt rhan amser, gyda gwahoddiad i fudiadau’r trigolion i gynorthwyo wrth ddrafftio disgrifiadau swydd ac i fod yn rhan o’r broses dewis
 
Gan fod y prosiect yn weithredol cyn i Gymunedau’n Gyntaf ddod I fodolaeth, fe argymhellodd Cyngor Gwynedd i’r Cynulliad y dylai’r prosiect barhau fel yr oedd a bod yn sail i Cymunedau’n Gyntaf yn y dyfodol. Yn ystod 2002 daeth ariannu newydd sylweddol i’r cynllun drwy Amcan 1 a alluogodd y swyddi rhan amser i ddod yn llawn amser a phenodi person ifanc fel swyddog cyswllt ieuenctid.
.
Drwy’r ariannu Ewropeaidd cafwyd ymgynghoriad manwl a gwaith gyda chwmni dylunio cymunedol i ddatblygu syniadau ar sut i wella cynllun ac amgylchedd ystâd Peblig
.
 
Gweithgaredd
Roedd yn amlwg yn eithaf buan yn y cynllun fod ennyn diddordeb ac ymddiriedaeth y trigolion yn llawer anoddach na denu’r asiantaethau.Aethpwyd ati i daclo hyn drwy ymweld â phobl ar y stryd yn eu hamgylchedd beunyddiol  a siarad gyda hwy a’u hannog i ddod yn rhan o weithgareddau cymunedol. Yn lle dibynnu ar ddosbarthu taflenni i annog diddordeb, ac fe wnaeth llawer anwybyddu’r rhain, fe lwyddwyd i ennyn diddordeb pobl, mamau, plant ayb drwy siarad â hwy yn unigol. Yn raddol fe ddaeth pobl i fynychu cyfarfodydd cymunedol a thrwy siarad ag eraill fe ddaethon ag aelodau newydd o’r gymuned gyda nhw. 
 
Yn wreiddiol roedd rhai grwpiau  â diddordeb yn unig mewn derbyn arian , ond yn raddol, gyda ffurfio grwˆp cymunedol, Criw Cwm Cadnant , fe ddaethant i ystyried y  materion a oedd angen sylw o fewn eu cymuned. Roedd hyn yn cynnwys diffyg cyfleusterau i bobl ifanc, ac ymddygiad gwrth cymdeithasol.
 
  Fe wnaeth y grwˆp weithio gydag eraill i edrych ar y problemau  a achoswyd gan gynllun yr ystâd ,ac ymweld ag ardaloedd eraill megis Tyˆ Pwt ar  Ynys Môn i weld pa brosiectau oedd ar y gweill gyda nhw i’w galluogi i ddatrys materion yn eu cymunedau eu hunain.
.
I daclo mater sylfaenol o ddiffyg cyfleusterau i blant fe ffurfiwyd Clwb Plant gyda chymorth gwirfoddolwyr ( yn bennaf rhieni) a’r plant ei hun . Defnyddir y Ganolfan Noddfa ar yr Ystâd a bwriedir ei ymestyn yn y dyfodol i ganiatáu mwy o weithgareddau . Fel rhan o’r clwb yma mae’r plant wedi ysgrifennu eu rheolau ei hunain , ac mae’n fwy tebygol y byddent yn cadw at y rhain, a hefyd helpu gyda ysgrifennu ceisiadau am arian a threfnu gweithgareddau, yn cynnwys arlunio, a bingo.
 
Ffurfiwyd pwyllgor gweithgareddau , sydd wedi trefnu amryw o weithgareddau yn cynnwys dwy noson goelcerth o arddangosfa tân gwyllt. Roedd rhaid cydweithio gyda’r gwasanaethau tân lleol a’r wardeniaid cymunedol  fel rhan o hwn i sicrhau achlysur diogel. Roedd nifer y galwadau ffôn i’r gwasanaeth tân wedi eu lleihau yn ddramatig a hefyd fe sicrhaodd fod llawer o sbwriel o erddi pobl wedi’u ddefnyddio i wneud y goelcerth. Fe wnaeth hogiau o’r ystâd wirfoddoli i gasglu y sbwriel . Ers y gweithgareddau  hyn mae tri dyn lleol wedi cychwyn ar gwrs ynglyˆn â thanio tân gwyllt.
 
Bwriad y pwyllgor gweithgareddau yw codi arian gogyfer â gweithgareddau’r dyfodol ac o’r herwydd roedd yn bosib iddynt gynnig cymorth tuag at  wibdaith Nadolig y Gymuned i’r Pantomeim a oedd hefyd yn cael cefnogaeth y prosiect.
 
Mae grwˆp o bobl ifanc ‘ Cofis Cwl’ wedi bod yn cydweithio ac yn edrych ar faterion a oedd yn effeithio ar bobl ifanc yn yr ardal .Maent wedi ymweld ag ardaloedd eraill, yn casglu syniadau ac wedi gweithio ar brosiectau megis gwell ffyrdd i’r ysgol, cysgod-leoedd ieuenctid ac wedi cynnal cynadleddau ieuenctid lleol.
Roedd y llwybr troed ar yr ystâd a oedd yn llwybr pwysig i’r ysgolion lleol, ac yn  cysylltu rhwng Peblig a Cadnant yn creu helynt Roedd cyflwr y lôn wedi bod yn fater gofid ers amser ac wedi bod yn ganolbwynt anghytundeb ynglyˆn â pherchnogaeth a chyfrifoldeb am nifer o flynyddoedd. Roedd heb ei oleuo’n dda, heb ei gadw’n dda, yn llawn o ysbwriel a charthion ac felly yn fan amlwg i ymgymryd â chyffuriau a heb fod yn llwybr diogel i rieni wrth fynd â’u plant i’r ysgol . 
 
Er mwyn datrys y mater fe gydweithiodd y pwyllgor gyda Thai Eryri a threfnu diwrnod o hwyl i godi ymwybyddiaeth o’r broblem a gyda help y plant a’r rhieni ar yr ystâd fe gliriwyd y llwybr. Fe wnaeth ieuenctid ‘Cofis Cwl’ beintio murlun yn hysbysebu sloganau synhwyrol a rhifau ffôn cymorth mewn ffordd hwyliog. Fe wnaeth y prosiect hyrwyddo y cyfarfod cyntaf erioed rhwng y grwˆp ac asiantaethau lleol i drafod y broblem ac i geisio ei ddatrys. Gyda chymorth  Cymunedau’n Gyntaf fe gafwyd adnoddau i wella y golau, y tarmac ac mae’r llwybr yn lanach ac yn ddiogelach . Mae’r cyngor erbyn hyn yn cynnal ac yn cadw’r llwybr ac mae perchnogaeth y llwybr wedi’i ddatrys. Roedd y broblem wedi bodoli am lawer o flynyddoedd ond o fewn 9 mis o weithrediad  cymunedol mae’r broblem wedi’i ddatrys.
 O ganlyniad i’r hwyl-ddydd, a oedd yn achlysur meithrin galluoedd yn ei hun, fe wnaeth y pwyllgor wneud ymgynghoriad syml iawn ymysg y bobl a oedd yno , rhai na fyddent wedi ‘u cyrraedd heblaw hynny.
 
Meithrin Galluoedd Cymunedol
Mae pobl leol sydd ynghlwm â’r datblygiadau cymunedol wedi siarad am y budd personol i’w hunain ,megis meithrin mwy o hunan hyder ac ennill sgiliau a pherthynas newydd ac mewn rhai achlysuron cymwysterau newydd.

 
Mewn rhai achosion maent wedi symud ymlaen i waith llawn amser- mae un person a weithiodd gyda’r Clwb Ieuenctid yn gweithio llawn amser gyda’r Ysgol Feithrin lleol ac mae eraill wedi sicrhau gwaith rhan amser mewn cynlluniau chwarae yn yr Haf ,sy’n help iddynt ddatblygu eu cyfleon i’r dyfodol.
.
 
Mae  nifer o aelodau o’r gymuned wedi elwa o fynychu cyrsiau hyfforddi ar destunau megis datblygiad cymunedol, cymorth cyntaf, bwyd ac iechyd, iechyd a diogelwch, sgiliau cyfrifiadurol
 
Y Sefyllfa  Bresennol
Mae perthynas dda wedi datblygu rhwng y gymuned â’r awdurdod lleol gyda’r prosiect yn cynnal cyfarfodydd chwarterol gydag asiantaethau yn yr ardal, sydd hefyd yn helpu i feithrin y berthynas rhwng y gymuned a phobl tu allan a fydd yn parhau i feithrin y broses o adfywio’r gymuned .
 
Cynhyrchwyd papur cyfnodol  sy’n gymorth i ddosbarthu gwybodaeth am ardal Peblig a Chymunedau’n Gyntaf i’r gymuned lleol ac ymhellach .
Cynhaliwyd diwrnod agored yn ddiweddar yn y Ganolfan Hamdden lleol lle gofynnwyd i’r  bobl am  awgrymiadau o  weithgareddau newydd yr hoffent ac un awgrymiad oedd Yoga, sy’n dynodi  fod syniadau newydd yn awr i’w gweld.
 
Cynhaliwyd cyfarfod agored yn ddiweddar i sicrhau fod y bobl yn gwybod am yr holl waith ac i’w holi ar rai o’r opsiynau yn  Strategaeth Amgylcheddol Peblig . Yn deillio o’r cyfarfod yma fe wnaeth 20 o drigolion a grwpiau cymunedol wirfoddoli i fod ar bartneriaeth Cymunedau’n Gyntaf. Erbyn hyn maent wedi cyfarfod ac maent yn edrych ar ba strwythur cymorth sydd angen i’r dyfodol a pha asiantaethau y dylid eu gwahodd i gymryd rhan.
 
 
Y Dyfodol
Mae nifer o gynlluniau ar waith i’r dyfodol ym Mheblig,  yn cynnwys :-
 
• Cynlluniau am ‘Pictwrs  Peblig’- sinema gludadwy i’r gymuned
 
• Edrych ar fwy o gynlluniau ’llwybrau diogel i’r ysgol’
 
• Gwella diogelwch ac amgylchedd yr ystâd drwy weithredu’r cynlluniau yn strategaeth amgylcheddol Peblig .
• Cynlluniau am ddatblygiad ymhellach o gyfleusterau cymunedol megis-  - ‘Canolfan Noddfa’ – i alluogi mwy o wasanaethau ac i ganolbwyntio ar fwy o gyfleusterau i’r  arddegau..
 
• Cynlluniau i ddatblygu Tyˆ Cymunedol gyda chyfleusterau am swyddfa, caffi  cymunedol, a meithrinfa. Mae BTCV wedi helpu gyda’r glanhau cymunedol ac mae’r gymuned yn awr yn barod ,yn aros i’r awdurdod lleol i adnewyddu eu tai.
 
 
• Dechrau siop fwyd cydweithredol lleol ac efallai ymweld ag ardaloedd eraill a fu’n llwyddiannus yn y maes yma am gyngor ac arweiniad .
 
• .Cynlluniau i agor fyny’r caeau chwarae ar ben yr ystâd, i ddatblygu ardal chwarae gwyrdd groesawgar a fyddai’n ddiogel ac yn daclus.
 
Manylion Cyswllt
 
Am fwy o wybodaeth am ddatblygiadau ym Mheblig, cysylltwch â’r swyddog datblygu  Carol ar carole@taieryri.co.uk..

 

Peblig is an estate in the southwest corner of Caernarfon in North Wales. It has a population of around 2410, with a higher than average population of 0 to 16 year olds. 92% of the people in the community are Welsh speakers. The ward ranks as the sixth most disadvantaged in Wales and is ranked in the bottom five for child poverty, income levels and housing and employment. The housing stock is mainly Local Authority owned, with a small amount of Housing Association stock. The estate was built in the late 1940’s and previously housed a lot of factory workers, who worked in the Peblig industrial estate, which no longer exists. Now, the main employer in the area is the Local Authority. There is good community spirit on the estate, but with a large young population there and very few facilities to occupy them, there were many issues to tackle.
 

The Objective
To build capacity in Peblig by community development with residents and young people, and to develop a partnership framework with local agencies which improves the quality of life for all.
 
Background to the project
Following an unsuccessful application to the People in Communities Programme, Cymdeithas Tai Eryri was asked by Gwynedd Council to investigate further funding avenues, and to replicate community work which they had already been piloting in Llangefni and Holyhead.  In 2000 a successful funding bid was made to the Sustainable Communities programme for a three year project which would work on three different levels;

 
• Work with residents
• Work with young people
• Work with agencies
 

The project initially covered two wards in Caernarfon (Peblig and Cadnant) and two part time link officers were recruited locally, with residents organisations being invited to help draft the job descriptions and to be part of the selection process.
 
As the project was already operational before Communities First came into being, Gwynedd Council recommended to the Assembly that the project should continue as it was and should provide the foundation for Communities First in the future. During 2002 significant new funding was brought to the project through Objective 1 which allowed the part time jobs to be extended to full time, and the recruitment of a young person to become a youth link officer.
 
The European funding also paid for extensive consultation and work with a community design company developing ideas on how to improve the layout and environment of the Peblig estate.
 
Activity
It became apparent early on in the project that getting resident involvement and trust was far more difficult than getting the agencies on board.. This was tackled by visiting people on the street in their everyday environment and talking to them and encouraging them to get involved in community activities. Rather than relying on leaflet drops to encourage involvement, which many people ignored, it was actually word of mouth that encouraged people; mothers, children etc. to get involved. Gradually people began to attend community meetings and, by speaking to others they knew, brought along new community members with them.
 
Initially some groups were mainly interested in just getting money, but gradually, with the formation of a community group, Criw Cwm Cadnant, they began to look more at the issues they felt needed to be addressed within their community. These included a lack of facilities for young people and anti-social behaviour.
 
The group worked with others in looking at the problems the  design of the estate caused and started to visit other areas, like Tyˆ Pwt in Anglesey, to see what projects they were undertaking, to help them see how they could address the issues in their own community.
 
To tackle the primary issue of lack of facilities for children,  a children’s club was set up with help from volunteers (mainly parents) and the children themselves. They use the Canolfan Noddfa on the estate, which they plan to extend in the future to allow for more activities. As part of this club, the children have written their own rules, which they are then more likely to stick to, and have also helped with writing funding bids and organising activities, including art, painting and bingo.
 
An events committee has also been set up, which has arranged various events including two bonfire night firework displays. As part of this, they worked with the local fire service, police and community wardens to coordinate a safe event. The number of calls to the fire service was dramatically reduced and also it enabled a lot of rubbish to be collected from people’s gardens to make up the bonfire. Youths on the estate volunteered to collect the rubbish. Since these events, three local men have since begun a course on firework lighting.
 
The aim of the events committee is to raise money for future events and as a result they have been able to subsidise their community Christmas pantomime trip which the project has also been supporting.
 
Also ‘Cofis Cwl’,  a group of young people have been working together, looking at issues affecting young people in the area.  They have visited other areas to pick up on ideas and have worked on projects such as the safer routes to school scheme, youth shelters and have held local youth conferences.
 
A troublespot on the estate was the footpath, which linked Peblig & Cadnant and was an important route to the local schools. The condition of the lane had been a cause of concern for a long time and it had been at the centre of a dispute over ownership and responsibility for many years. It was a badly lit, unkept area full of rubbish and sewage and therefore a prime area for drug taking and not a safe route for parents taking their children to school.
 
To address the issue, the committee worked with Tai Eryri and arranged a fun-day to raise awareness of the problem and, with the help of children and parents on the estate, carried out a clear up of the lane. The young people in Cofis Cwl painted a mural on the wall advertising sensible slogans and helpline numbers in a fun way. The project facilitatied the first ever meeting between the group and local agencies to discuss the project and to work out what could be done. With the support of Communities First resources were found to improve the lighting, tarmac, and the path is cleaner and safer The council also now regularly maintains the path and the ownership problem has been resolved.  The problem had existed for many years but within 9 months of community action the problem had been sorted.As a result of the fun-day, a capacity building event in itself, the committee carried out a simple consultation in the community, as they were able to reach people through this event that they wouldn’t normally have been able to reach.
 
Community capacity building
Local people who have become involved in community activities have spoken about the personal benefits to them, such as increased confidence and assertiveness, new skills and relationships and in some circumstances, new qualifications.
 
In some cases they have also gone on to gain full time employment – one person who worked with the youth club is now working full-time with a local Ysgol Feithrin and others have secured part-time work in summer play schemes, which has helped develop their opportunities for the future.
 
Several community members have also benefited from attending training courses on subjects such as Community Development, First Aid, Food & Hygiene, Health & Safety, Assertiveness and Computer Skills.
 
Current situation
The community has developed a good relationship with the Local Authority and the project  hold quarterly meetings with agencies in the area are also helping relations between the community and people from outside, which will continue to assist the process of regenerating the community.
 
A periodic newsletter ’ is produced, to help disseminate information about Peblig and Communities First to the local community and beyond.
 
An open day was held recently at the local leisure centre where people were asked to suggest new activities that they would like and one suggestion was yoga, an indication that new ideas are now coming forward.
 
An open meeting was held recently, which brought people up to speed on the work which had been carried out and to consult on some of the options in the Peblig evironmental strategy . From this meeting 20 residents and community groups volunteered to sit on the Communities First partnership. They have now met and are looking at what support structures they need for the future and which agencies should be invited to participate.
 
Future
There are many projects planned for the future in Peblig, including:-
 
• Plans for ‘Pictures Peblig’ – a portable cinema for the community
 
• Looking at more ‘safe routes to school’ projects.
 
• Improving the safety and environment of the estate by implementing the projects in the Peblig Environmental strategy
 
• Plans to further develop community facitliites such as - ‘Canolfan Noddfa’ - to enable them to deliver more services and concentrate on facilities for teenagers.
 
• Plans to develop a community house with facilities for offices, community café and possibly a crèche.  BTCV have helped with the community clear up and the community are now ready waiting for the local authority to renovate the houses.
 
• Starting a local Food Cooperative and may visit other areas that have been successful in this area for guidance and advice.
 
• Plans to open up the playing fields at the top of the estate, to develop a tidier, safer and more welcoming green play area.
 
Contact details
 
For further information about developments in Peblig, contact the Development Worker Carol at carole@taieryri.co.uk.

   

Gwynedd
Fforwm - Forum
Newyddion - News
Dolennau - Lincs
Amgylchedd - Environment
Gwaith - Work
Anabledd - Disabled