Newyddion De Pwllheli News   


Chwilio-Search News
Cyfrannu -Submit News Archif - Archive

Cynllun Cynhwysiant Digidol - Digital Inclusion Initiative -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Monday, October 17 2005
Cydnabyddir bod bywydau pobl yn newid yn llwyr wrth i gymdeithas fabwysiadu mwy a mwy o dechnoleg newydd a bod hyn yn agor cyfleoedd ychwanegol i’r grwpiau a’r unigolion hynny sy’n hyddysg ym maes TG. Ar y llaw arall, caiff y rheini na allant ddefnyddio’r dechnoleg newydd eu hallgáu fwyfwy’n gymdeithasol ac yn economaidd a bydd y patrwm hwn yn parhau. Mae cyfleoedd pobl mewn bywyd yn gostwng oherwydd diffyg sgiliau TG a thechnoleg newydd arall, yn yr un modd â diffyg sgiliau llythrennedd a rhifedd. Gyda mwy a mwy o ryngweithio cymdeithasol yn galw am gyfleuster TG, y rheini sydd ag anfantais yn draddodiadol, y rheini sydd leiaf tebyg o ddefnyddio TG, a fydd fwyaf ar eu colled. Oni bai y gall pobl drin y dechnoleg newydd, cânt eu difreinio’n economaidd neu’n gymdeithasol.

Nod y cynllun Cymunedau’n Un ydy cyflawni ‘cynhwysiant digidol’, sef cynhwysiant cymdeithasol drwy ddefnyddio technoleg yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Rhesymwaith y prosiect ydy ‘galluogi cymunedau ac unigolion i ddefnyddio TGCh mewn ffyrdd perthnasol iddyn nhw i wella ansawdd eu bywyd, goresgyn anawsterau a chaniatáu iddynt gyflawni eu potensial cymdeithasol, economaidd a diwylliannol’.

Sefydlir y prosiect mewn lleoliadau cymunedol a sector gwirfoddol, ac fe’i trefnir fel rhan o ddarpariaeth gymunedol. Nod y prosiect hwn ydy cryfhau cymunedau yn ogystal â gwella sgiliau unigolion a thrwy hynny gyfrannu at adfywio cymunedol. Mae’n cydnabod bod nifer o raglenni a phrosiectau TGCh da eisoes ar waith. Nod y cynllun hwn yw cyd-fynd â’r hyn sydd eisoes ar gael ac adeiladu ar hynny yn hytrach na dyblygu’r ddarpariaeth.
Bydd yn ceisio
• dod â darpariaeth newydd i ardaloedd lle nad oes darpariaeth ar hyn o bryd;
• ymestyn y ddarpariaeth sydd eisoes ar gael er mwyn darparu dros ardal ehangach;
• llunio cysylltiadau rhwng y rheini uchod er mwyn sicrhau nad ydynt ar eu pen eu hunain ac y gallant fanteisio ar gydweithio ac arferion gorau.

Targedir Cymunedau’n Un at 132 ardal ddaearyddol Cymunedau’n Gyntaf ledled Cymru. Sefydlir cymunedau o Ddiddordeb hefyd ar ôl iddo ddechrau ar ei waith.

Bydd tîm o Froceriaid Cymunedol yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol, gan gynnwys Partneriaethau Cymunedau’n Gyntaf i ddatblygu rhaglen waith hyblyg er mwyn diwallu anghenion pobl leol. Lleolir y Broceriaid mewn mudiadau lleol ond cânt eu contractio’n ganolog. Daw’r gefnogaeth hon gyda chronfa grant gwerth £4 miliwn, a gall mudiadau cymunedol ymgeisio am yr arian hwn ar y cyd â brocer cymunedol, er mwyn cefnogi blaenoriaethau lleol.

Mae Arweiniad ar Cymunedau’n Un yn cael ei ddrafftio ar hyn o bryd ac fe’i cyhoeddir yn ystod yr hydref. Anelir yr Arweiniad at bawb a fydd yn ymwneud â Cymunedau’n Un, gan gynnwys pobl sy’n byw yn y cymunedau sy’n rhan o’r fenter, mudiadau cymunedol a gwirfoddol, Broceriaid Cymunedol, a chynrychiolwyr o fusnesau ac asiantaethau cyhoeddus. Mae’r Arweiniad yn:

• Rhoi gwybodaeth am egwyddorion Cymunedau’n Un;
• Amlinellu strwythur Cymunedau’n Un;
• Rhoi manylion y mathau o weithgareddau y gellir eu gwneud a sut y bydd y fenter o fudd i grwpiau ac unigolion;
• Cynghori ynghylch sut y gellir ymgeisio am arian a sut y caiff y ceisiadau eu hasesu;
• Tynnu sylw at botensial Cymunedau’n Un i ddatblygu’r economi gymdeithasol.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi contractio Canolfan Cydweithredol Cymru i weinyddu’r fenter Cymunedau'n Un

-----------------------------------------------------------------

Communities @One Digital Inclusion Initiative


It is recognised that as society increasingly adopts new technologies, people’s lives are transformed, and groups and individuals who are IT literate can benefit from increased opportunities. Conversely, those who are not competent in using new technologies are, and will be, increasingly socially and economically excluded. People’s life chances are reduced by their lacking skills in IT and other new technologies, just as with a lack of literacy and numeracy skills. With increasing numbers of social interactions requiring a facility in IT, it is those who are traditionally disadvantaged, who are least likely to access IT, that stand to lose out most. Unless people are able to engage with new technologies, they will become increasingly economically or socially disenfranchised.

The Communities @One initiative seeks to achieve ‘digital inclusion’, which is social inclusion through the use of technology, in the most deprived areas of Wales. The rationale of the project is ‘to enable communities and individuals to use ICT in ways relevant to them to enhance their quality of life, overcome difficulties and allow them to fulfil their social, economic and cultural potential.’

Based in voluntary sector and community venues, and organised as a part of community provision, this project aims to both strengthen community organisation as well as improve individuals’ skills, and thereby contribute to community regeneration. It recognises that there are already many good ICT programmes and projects in existence. This initiative aims to complement existing work and build on it, rather than duplicate its provision.
It aims to
• bring:new provision to areas where it does not currently exist;
• extend currently existing provision to provide an outreach capacity;
• make contacts between those above so that they do not stand alone and can benefit from joint working and best practice.

Communities @One is targeted at the 132 Communities First geographic areas across Wales. Communities of Interest will also be established, once it is operational.

A team of Community Brokers will work with local community groups, including Communities First Partnerships, to develop a flexible programme of work to meet the needs of local people. Brokers will be based in local organisations but will be centrally contracted. This support will be complemented by a £4 million grant fund, which community organisations can bid into in conjunction with a community broker, to support local priorities.

Guidance on Communities @One is currently being drafted and will be published in the autumn. The Guidance is aimed at all those who become involved with Communities @One, including people who live in the communities that are part of the initiative, voluntary and community organisations, Community Brokers, and representatives from business and public agencies. The guidance:

• Provides information on the principles of Communities @One;
• Outlines the structure of Communities @One;
• Provides details on the types of activities that can be undertaken and how the initiative will benefit groups and individuals;
• Advises on how applications for funding can be made and how they will be assessed;
• Highlights the potential within Communities @ One to develop the social economy.

The Wales Co-operative Centre has been contracted by the Welsh Assembly Government to administer the delivery of the Communities@One initiative.

Strategaeth Menter Gymdeithasol-Social Enterprise Strategy -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Friday, July 1 2005
Lansiwyd y Strategaeth Menter Gymdeithasol ar gyfer Cymru gan Edwina Hart, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, ar 27 Mehefin yn Narberth, Sir Benfro yng ngorllewin Cymru.

Mae Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru, ynghyd â nifer o bartneriaid eraill Rhwydwaith Cefnogi Cymunedau yn Gyntaf sy’n rhan o’r Rhwydwaith Menter Gymdeithasol yng Nghymru, wedi bod yn ymwneud â datblygiad y strategaeth ers sefydlu’r Cyd-weithgor Menter Gymdeithasol ym 2003.

Mudiad masnachu di-elw yw menter gymdeithasol lle mai’r prif nod yw creu budd i’r gymuned. Yn y lansiad, cadarnhaodd Edwina Hart ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i fentrau cymdeithasol fel ‘busnesau ar y ddaear’ sydd â rôl bwysig i’w chwarae gyda mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol ac yn elfen allweddol yn ei strategaeth datblygu economaidd.

Pedwar prif nod strategol y Strategaeth Menter Gymdeithasol ar gyfer Cymru yw:

• Creu amgylchedd sy’n galluogi
• Gwneud mentrau cymdeithasol yn fusnesau gwell
• Sefydlu gwerth mentrau cymdeithasol
• Annog datblygiad cyfleoedd newydd

Bydd y Strategaeth yn darparu’r fframwaith fel y gall mentrau cymdeithasol dyfu a ffynnu, a’i nod yw:

• Helpu mentrau cymdeithasol i gystadlu’n effeithiol gyda busnesau eraill;
• Cydnabod bod gan fentrau cymdeithasol anghenion penodol a’u hadlewyrchu mewn meysydd polisi perthnasol;
• Sicrhau bod cyngor a chymorth prydlon a phriodol ar gael i rai sy’n dymuno sefydlu menter gymdeithasol.

Digwyddodd y lansiad yng Nghanolfan Gymunedol T? Bloomfield, a agorwyd ym 2002 ac sy’n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Chwaraeon Cymunedol Narberth a’r Cylch. Mae’r fenter gymdeithasol hon yn darparu cyfleusterau hamdden ac addysg i’r gymuned leol yn Narberth yn Sir Benfro a Gorllewin Caerfyrddin. Mae’n Ymddiriedolaeth Ddatblygu ac, yn ddiweddar, daeth yn aelod llawn o Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.

Gellir cael copïau o’r strategaeth gan y Tîm Economi Gymdeithasol, y Gyfarwyddiaeth Gymunedau, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, rhif ffôn: 029 2082 5095 neu e-bost: socialjusticepolicyunit@wales.gsi.gov.uk
I ddadlwytho copi o’r strategaeth ewch at:
www.wales.gov.uk/subisocialjustice/toc-e.htm
-----------------------------------------------------------------

The Social Enterprise Strategy for Wales

The Social Enterprise Strategy for Wales was launched by Edwina Hart, Minister for Social Justice and Regeneration, on 27 June in Narberth, Pembrokeshire.

The Development Trusts Association Wales, along with a number of other CFSN partners who are involved in the Social Enterprise Network in Wales, has been involved in its development since the Social Enterprise Joint Working Group was first set up in 2003.

A social enterprise is a not-for-private-profit trading organisation whose main aim is the benefit of the community. At the launch, Edwina Hart confirmed the Welsh Assembly Government’s commitment to social enterprises as ‘grass root businesses’ which have an important part to play in tackling social exclusion and are a key element in its economic development strategy.

The four main strategic objectives of the Social Enterprise Strategy for Wales are:

• Creating an Enabling Environment
• Making Social Enterprises Better Businesses
• Establishing the Value of Social Enterprises
• Encouraging the Development of New Opportunities

The Strategy will provide the framework within which social enterprises can develop and flourish, and aims to:

• Help social enterprises compete effectively with other businesses;
• Recognise social enterprises have specific needs and reflect these in relevant policy areas;
• Ensure timely and appropriate advice and support is available to those who wish to set up a social enterprise.

The launch took place at Bloomfield House Community Centre, opened in 2002, which is run by Narberth and District Community Sports Association. This social enterprise provides leisure and education facilities for the local community in Narberth in Pembrokeshire and West Carmarthen. It is a Development Trust and has recently become a full member of the Development Trusts Association Wales.

Copies of the strategy can be obtained from the Social Economy Team, Communities Directorate, Welsh Assembly Government, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NQ, tel: 029 2082 5095 or email: socialjusticepolicyunit@wales.gsi.gov.uk

To download a copy of the strategy go to:
www.wales.gov.uk/subisocialjustice/toc-e.htm
Source:CFSN

Teithiau cerdded trefol-Urbanwalks programme in Gwynedd -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Thursday, May 19 2005
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi buddsoddi £30,000 i dreialu a gwerthuso’r cynllun teithiau cerdded trefol mewn pedwar lleoliad yng Nghymru – Caerfyrddin, Wrecsam, Caerdydd a Gwynedd. Ym mhob ardal, bydd llyfrynnau yn cael eu cynhyrchu a fydd yn cynnwys teithiau cerdded ar gyfer yr ardal ac yn gyfrwng i ddod i wybod mwy am rai o drefi a dinasoedd hanesyddol Cymru.

Wrth ei lansio heddiw yng Nghaerfyrddin, dywedodd Tamsin Dunwoody-Kneafsey: “Dengys ymchwil bod y rhan fwyaf o’r teithiau a wneir mewn ceir yng Nghymru o dan bum milltir o bellter. Ar gyfer y pellteroedd hyn, gall cerdded a beicio fod yn opsiwn deniadol a dilys arall i bobl.

“Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn awyddus i annog pobl i gerdded a beicio mwy er mwyn helpu pobl i fod yn fwy iach yn ogystal â lleihau effeithiau andwyol siwrneiau car byr ar yr amgylchedd. Ceir yn y llyfrynnau hyn, a all ffitio’n hawdd i boced eich cot, nifer o lwybrau cerdded i annog pobl i gerdded yn rhan o’u bywydau bob dydd, i leihau nifer y siwrneiau car byr a gwella iechyd o ganlyniad i hynny.”

Mae’r cynllun llwybrau cerdded trefol yn enghraifft wych o’r ffordd y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ymateb i Her Iechyd Cymru – y ffocws cenedlaethol ar gymryd camau i wella iechyd yng Nghymru.”
Edrychwch ar wefan www.urbanwalks.co.uk/wales am fwy o wybodaeth am y cynllun.Pam cymryd rhan?
Mae’r cynllun Teithiau Trefol yn nodwedd o Strategaeth Dringo’n Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cynyddu cyfranogiad mewn gweithgaredd corfforol sy’n gwella iechyd, thema a ddynodwyd fel blaenoriaeth yn Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd.
Cydnabyddir bod cerdded yn ffordd effeithiol o wella iechyd a lles pobl Cymru, ac ystyrir Teithiau Trefol fel cyfrwng defnyddiol arall i annog pobl i fod yn fwy egnïol yn rheolaidd.
Mae’r cynllun Cerdded Llwybr Iechyd wedi ei sefydlu yng Ngwynedd ers 2002 ac mae Teithiau Trefol yn cynnig dimensiwn newydd i weithio yn gyfochrog â’r cynllun hwn.
Bydd y Teithiau Trefol yng Ngwynedd yn targedu grwpiau poblogaeth eraill e.e. y rhai hynny yn y gweithle a allai ddefnyddio’r llwybrau hyn ar gyfer cerdded i'r gwaith ac adref ac ar gyfer cerdded bywiog yn ystod egwyl ginio.

Pam y cafodd yr ardaloedd penodol eu dewis?[
Dewiswyd Caernarfon a Blaenau Ffestiniog i ddechrau fel trefi a leolir mewn ardal o amddifadedd.
Mae rhanbarth etholaethol Bowydd a Rhiw ym Mlaenau Ffestiniog yn ardal Cymunedau yn Gyntaf a rhoddwyd cyllid Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r grwp Corun i Sawdl, grwp sy’n trafod anghyfartaleddau mewn iechyd ac yn ymdrin ag anghenion gwragedd a theuluoedd.
Mae gan Flaenau Ffestiniog a Chaernarfon, ynghyd â Phwllheli, boblogaethau mwy dwys na’r pentrefi gwledig o’u cwmpas, ac mae ganddynt i gyd ardaloedd preswyl mawr. Bydd datblygu rhwydwaith cerdded newydd yn creu diddordeb i’r boblogaeth leol, gweithwyr sy’n cymudo o bentrefi’r dalgylchoedd a thwristiaid fel ei gilydd.

Caernarfon yw canolfan weinyddol Cyngor Gwynedd gyda swyddfeydd lloeren y Cyngor ym Mhwllheli. Fel prif gyflogwr yn yr ardal, golyga hyn y gellir targedu nifer sylweddol o weithwyr gyda'r fenter hon.
Mae gan Dywyn, a leolir yn Ne Gwynedd, boblogaeth fawr o henoed ac mae’n ardal lle mae pobl ar incymau isel. Mae’r ardal yn addas i ddatblygu rhwydwaith o lwybrau cerdded a fyddai unwaith eto yn annog trigolion lleol i wella eu hiechyd drwy gerdded yn rheolaidd yn eu cymdogaethau eu hunain.

Grwp poblogaeth a dargedir?
Pob oed ond gyda phwyslais penodol ar y rhai hynny sy’n eisteddog ac a fyddai’n elwa o gerdded yn rheolaidd.

Gwybodaeth gyswllt
I gael mwy o wybodaeth ynglyn â’r rhaglen Teithiau Trefol yng Ngwynedd cysylltwch â:
Richard Glynne Jones
Swyddog Cludiant Gwyrdd a Datblygu Beicio
Cyngor Gwynedd

01286 679455

Richard.GlynneJones@gwynedd.gov.uk
--------------------------------------------------------------------
The Welsh Assembly Government has invested £30,000 to pilot and evaluate the Urbanwalks scheme in four locations across Wales - Carmarthen, Wrexham, Cardiff and Gwynedd. Each area will produce booklets of walks in their area, which will provide an easy and enjoyable way to be more active while getting to know more about some of Wales' historic towns and cities.

At today's launch in Carmarthen, Tamsin Dunwoody-Kneafsey said: "Research shows that the majority of car journeys in Wales are under five miles. For these distances, walking and cycling offer a viable and attractive alternative for people.
"The Welsh Assembly Government is keen to encourage people to increase levels of walking and cycling to help people become healthier as well as reduce the harmful effects of short car journeys on the environment. These booklets, which easily fit into your coat pocket, offer a variety of walking routes so that people are able to incorporate walking into their daily activity, reduce the number of short car journeys and improve their health as a result."
"The Urbanwalks scheme is an excellent example of how the Welsh Assembly Government is responding to Health Challenge Wales - the national focus for action to improve health in Wales."

Visit www.urbanwalks.co.uk/wales for more information about the scheme.

Why become involved?
The Urbanwalks scheme is a feature of the Welsh Assembly Government’s Climbing Higher Strategy for increasing participation in health enhancing physical activity, a theme which has also been identified as a priority within the Gwynedd Health Social care and Well Being Strategy
Walking is acknowledged to be an effective way of improving health and well being among the population of Wales, and Urbanwalks is viewed as another useful vehicle for encouraging people to become more active on a regular basis
The Walking the Way to Health Scheme has been established in Gwynedd since 2002 and Urbanwalks offers a new dimension to work in parallel with this scheme.
The Urbanwalks in Gwynedd will target other population groups e.g. those in the workplace who may use these routes for walking to and from work or for brisk walking during the lunch break.Why were the specific areas chosen ?
Caernarfon and Blaenau Ffestiniog were initially chosen as towns which are situated in areas of deprivation.
Blaenau Ffestiniog’s electoral division of Bowydd and Rhiw is a Communities First area and Welsh Assembly Government funding has been granted to the Corun I Sawdl group which is an inequalities in health group addressing the needs of women and families.
Blaenau Ffestiniog and Caernarfon along with Pwllheli are more densley populated than the surrounding rural villages, and all feature large residential areas. The development of a new walking network will create an interest for both the local population, employees commuting from the catchment villages and tourists alike.
Caernarfon is the administrative centre for Gwynedd Council with satellite Council offices in Pwllheli. As a major employer in the area, this means a significant number of workers can be targeted by this initiative.
Tywyn which is situated in South Gwynedd has a large resident elderly population and is an area of low income. The area easily lends itself to the development of a network of walking routes which would again encourage local residents to improve their health by walking regularly in their own neighbourhood.

Target population group?
All ages but with specific emphasis on those who are sedentary and would benefit from regular walking

Contact Information
For more information on the Urbanwalks programme in Gwynedd please contact:

Richard Glynne Jones
Green Transport and Cycling Development Officer
Gwynedd Council

01286 679455

Richard.GlynneJones@gwynedd.gov.uk

Cyflawni addewidion o ran yr iaith Gymraeg - Delivering on Welsh language promises -- Postiwyd gan-Posted by waen ar / on Friday, February 25 2005
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi llwyddo i gyflawni ei addewid i fuddsoddi yn yr iaith Gymraeg, meddai'r Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg, Alun Pugh, heddiw. Mae Iaith Pawb, cynllun gweithredu Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer Cymru ddwyieithog, wedi nodi'r ymrwymiad i fuddsoddi £28m yn ychwanegol yr yr iaith Gymraeg erbyn 2006. Mae cyllideb o £12.68m i Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar gyfer 2005-06 yn golygu y byddwn yn cyflawni'r ymrwymiad hwnnw.

Dywedodd y Gweinidog: "Diolch i fuddsoddiad sylweddol Llywodraeth y Cynulliad yn yr iaith Gymraeg, mae gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg erbyn hyn swyddfeydd rhanbarthol yng Nghaernarfon a Chaerfyrddin, sy'n gweithredu fel canolfannau i'r gwaith a wneir gan y Bwrdd i gefnogi'r iaith yn yr ardaloedd hyn.

"Bydd y buddsoddiad diweddaraf hwn yn galluogi'r Bwrdd i sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud ar waith pwysig fel prosiect Twf, sy'n annog rhieni dwyieithog i siarad Cymraeg â'u plant.

"Pan oeddwn ar gwrs Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn yr wythnos ddiwetha, fe gwrddais â nifer o gydweithwyr o Fwrdd yr Iaith a'r Mentrau Iaith sy'n ymwneud â'r gwaith o gyflwyno prosiect Twf, felly rwy'n falch y bydd arian y Cynulliad yn eu galluogi i barhau â'u gwaith, gan ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o siaradwyr Cymraeg."

O dan ei gylch gwaith ar gyfer y flwyddyn i ddod, bydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn parhau i adeiladu ar y gwaith a wna i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sector preifat ac yn y gweithle.

Er mwyn sicrhau statws y Gymraeg fel iaith gyfoes, bydd y Bwrdd yn gweithredu strategaeth Technoleg Gwybodaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg, gan gynnwys defnyddio TG i safoni termau, cyfieithu â chymorth peiriannau, technoleg llais a'r defnydd o'r Gymraeg mewn cysylltiad â ffonau symudol.

Bydd y Bwrdd yn parhau i weithio gyda'r 25 o Fentrau Iaith ac yn eu cefnogi i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg mewn cymunedau.

-----------------------------------------------------------
The Welsh Assembly Government has fully delivered on its promise to invest in the Welsh language, said Welsh Language Minister Alun Pugh today. Iaith Pawb, the Assembly Government’s action plan for a bilingual Wales, set out the commitment to invest an additional £28m in the Welsh language by 2006. The budget of £12.68m for the Welsh Language Board (WLB) for 2005-06 means that we will fulfil that commitment.

The Minister said: "Thanks to the Assembly Government's major investment in the Welsh language, the Welsh Language Board now has regional offices in Caernarfon and Carmarthen, acting as focal points for the Board’s work to support the language in these areas.

"This latest investment will enable the Board to continue progress on important work such as the Twf project, which encourages bilingual parents to speak Welsh to their children.

"While on a Welsh course at Nant Gwrtheyrn last week, I met a number of WLB and Mentrau Iaith colleagues involved in rolling out the Twf project, so I am very pleased that Assembly funding will enable them to continue their work, developing the next generation of Welsh speakers."

Under its remit for the coming year, the WLB will continue to build on its work in increasing the use of Welsh in the private sector and in the workplace.

To ensure the status of Welsh as a contemporary language, the WLB will implement an Information Technology strategy for the Welsh language, including work on using IT to standardise terms, machine-aided translation, voice technology and use of Welsh in relation to mobile phones.

The Board will also continue to work with the 25 Mentrau Iaith and support them in promoting the use of Welsh within communities.

source- communitiesfirst network